Lịch phát sóng Bắc Giang TV

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 25/9/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Trang truyền hình địa phương Việt Yên...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 24/9/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Đất và người Bắc Giang Những đời...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 29/8/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Chính sách mới – Quyết định mới...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 28/8/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Trang truyền hinh địa phương Việt Yên...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 27/8/2018

05:32 Thời sự Bắc Giang 05:56 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 06:28 Vitamin tâm hồn 06:32 Đất và người Bắc Giang Vùng đất...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 26/8/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Tạp chí Nông nghiệp Nông thôn Tăng...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 25/8/2018

05:27 Thời sự Bắc Giang 05:52 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 06:28 Vitamin tâm hồn 06:33 Hộp Thư truyền hình 06:50 Phim truyện...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 24/8/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Truyền hình An ninh Bắc Giang 6:45...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 23/8/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Cải cách hành chính Dịch vụ công...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 22/8/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Chính sách mới – Quyết định mới...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 21/8/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Trang truyền hình địa phương Tân Yên...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 20/8/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Các vấn đề xã hội Tiếp cận...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 14/8/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Trang truyền hình địa phương Hiệp Hòa...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 13/8/2018

05:27 Thời sự Bắc Giang 05:52 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 06:29 Vitamin tâm hồn 06:32 Xây dựng Nông thôn mới Tiên Lục...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 12/8/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Tạp chí Nông nghiệp Nông thôn Quản...