Lịch phát sóng Bình Phước TV

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 24/9/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC - CA NHẠC VIỆT NAM VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI 05:45 KÝ SỰ NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH – TẬP...

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 28/8/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC- CA NHẠC VIỆT NAM VỀ NGHE GIÓ KỂ 05:30 KHUYẾN NÔNG 06:00 DIỄN ĐÀN CỬ TRI 06:30 BẢN TIN...

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 27/8/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC - CA NHẠC VIỆT NAM HẸN NHAU NGÀY SAU 05:30 QUÀ TẶNG THIÊN NHIÊN 05:45 KÝ SỰ NHẬT KÝ...

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 25/8/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC - CA NHẠC VIỆT NAM HẸN NHAU NGÀY SAU 05:30 LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN 05:45 KÝ SỰ NHẬT...

Lịch phát sóng BPTV2, Bình Phước TV ngày 25/8/2018

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 22/8/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC 05:05 CA NHẠC VIỆT NAM ÁNH MẮT ĐẦU TIÊN 05:30 KHUYẾN CÔNG 06:00 KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO - THUẾ...

Lịch phát sóng BPTV2, Bình Phước TV ngày 22/8/2018

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 20/8/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC - CA NHẠC VIỆT NAM EM VẪN CHỜ ANH 05:30 QUÀ TẶNG THIÊN NHIÊN 05:45 KÝ SỰ NHẬT KÝ...

Lịch phát sóng BPTV2, Bình Phước TV ngày 20/8/2018

Lịch phát sóng BPTV2, Bình Phước TV ngày 13/8/2018

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 13/8/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC - CA NHẠC VIỆT NAM TÌNH YÊU MÀU NẮNG 05:30 QUÀ TẶNG THIÊN NHIÊN 05:45 KÝ SỰ NHẬT KÝ...

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 10/8/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC - CA NHẠC VIỆT NAM EM VẪN CHỜ ANH 05:30 NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN - KÝ SỰ NHẬT...

Lịch phát sóng BPTV2, Bình Phước TV ngày 10/8/2018

Lịch phát sóng BPTV2, Bình Phước TV ngày 8/8/2018

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 8/8/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC 05:05 CA NHẠC VIỆT NAM CÓ KHI NÀO RỜI XA 05:30 SYNGENTA VÀ TÔI 06:00 NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI...