Lịch phát sóng Cao Bằng TV

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 28/8/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 83/2018/NĐ-CPvề Khuyến nông 07:40 Đưa thông tin về cơ sở...

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 27/8/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông 07:40 Ai chọn nghề gì Nghề...

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 25/8/2018

Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới chính sách mới Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động...

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 22/8/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt...

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 20/8/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt...

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 13/8/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 102/2018/NĐ-CP 07:40 Ai chọn nghề gì Trồng nấm rơm 07:55...

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 10/8/2018

Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về Bảo hiểm nông nghiệp 07:40 Dân ca Lượn then...

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 8/8/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về Bảo hiểm nông nghiệp. 07:40 Dạy nghề Kỹ...

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 30/7/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 98/2018/ NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp...

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 24/7/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định Số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 về cơ chế,...

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 19/7/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định Số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 về cơ chế,...

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 17/7/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới chính sách mới Nghị định số 52/2018/NĐ- CP ngày 12/04/2018 về phát triển ngành nghề nông...

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 16/7/2018

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 14/7/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới chính sách mới Nghị định số 37/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành các biện pháp...

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 13/7/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới chính sách mới Nghị định số 37/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành các biện pháp...