Lịch phát sóng Đắk Nông TV ngày 28/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình tiếng M’Nông 05:50 Phút thư giãn 06:00 Đăk Nông ngày mới + Card cắt PTD 06:15 PTD Kết nối + Trailer 06:45 Phim truyện Hàn Quốc: Cầu…

Like

Lịch phát sóng Đắk Nông TV ngày 27/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình tiếng M’Nông 05:50 Phút thư giãn 06:00 Đăk Nông ngày mới + Card cắt PTD 06:15 PTD kết nối + Trailer 06:45 Phim truyện Hàn Quốc: Cầu…

Like

Lịch phát sóng Đắk Nông TV ngày 25/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình tiếng M’Nông 05:45 Phút thư giãn 06:00 Đăk Nông ngày mới + Card cắt PTD 06:15 PTD kết nối 06:45 Phim truyện Hàn Quốc: Cầu vồng hoàng…

Like

Lịch phát sóng Đắk Nông TV ngày 22/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình tiếng M’Nông 05:50 Phút thư giãn 06:00 Đăk Nông ngày mới + Card cắt PTD 06:15 PTD kết nối 06:45 Phim truyện Hàn Quốc: Cầu vồng hoàng…

Like

Lịch phát sóng Đắk Nông TV ngày 20/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình tiếng M’Nông 05:50 Phút thư giãn 06:00 Đăk Nông ngày mới + Card cắt PTD 06:15 PTD kết nối + Trailer 06:45 Phim truyện Hàn Quốc: Cầu…

Like

Lịch phát sóng Đắk Nông TV ngày 13/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình tiếng M’Nông 05:50 Phút thư giãn 06:00 Đăk Nông ngày mới + Card cắt PTD 06:15 PTD kết nối + Trailer 06:45 Phim truyện Hàn Quốc: Cầu…

Like

Lịch phát sóng Đắk Nông TV ngày 10/8/2018

5:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình tiếng M’Nông 05:50 Phút thư giãn 06:00 Đăk Nông ngày mới + Card cắt PTD 06:15 PTD kết nối 06:45 Phim truyện Hàn Quốc: Cầu vồng hoàng…

Like

Lịch phát sóng Đắk Nông TV ngày 8/8/2018

5:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình tiếng M’Nông 05:50 Phút thư giãn 06:00 Đăk Nông ngày mới + Card cắt PTD 06:15 PTD kết nối 06:45 Phim truyện Hàn Quốc: Cầu vồng hoàng…

Like

Lịch phát sóng Đắk Nông TV ngày 30/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình tiếng M’Nông 05:50 Phút thư giãn 06:00 Đăk Nông ngày mới + Card cắt PTD 06:15 PTD kết nối + Trailer 06:45 Phim truyện Hàn Quốc: Cầu…

Like

Lịch phát sóng Đắk Nông TV ngày 24/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình tiếng M’Nông 05:50 Phút thư giãn: Bà mai bà mối 06:00 Đắk Nông ngày mới + Card cắt PTD 06:15 PTD Kết nối + Trailer 06:45 Phim…

Like

Lịch phát sóng Đắk Nông TV ngày 19/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình tiếng M’Nông 06:00 Đăk Nông ngày mới + Card cắt PTD 06:30 PTD kết nối + Trailer 06:45 Phim truyện Hàn Quốc: Cầu vồng hoàng kim (Tập…

Like