Lịch phát sóng Điện Biên TV

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 29/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm - Quảng cáo -...

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 28/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm - Quảng cáo -...

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 27/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm - Quảng cáo -...

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 26/8/2018

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 25/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm - Quảng cáo -...

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 24/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm - Quảng cáo -...

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 23/8/2018

Giờ Chương trình 05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm -...

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 22/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm - Quảng cáo -...

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 21/8/2018

05:00 Nhạc hiệu, giới thiệu chương trình 05:15 Chương trình thời sự tổng hợp Điện Biên 05:45 Bản tin Đài thành phố Điện Biên...

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 20/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm - Quảng cáo -...

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 14/8/2018

5:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm - Quảng cáo -...

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 13/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm - Quảng cáo -...

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 11/8/2018

Giờ Chương trình 05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm -...

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 10/8/2018

5:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm - Quảng cáo -...

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 9/8/2018

Giờ Chương trình 05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm -...