Lịch phát sóng Đồng Tháp TV

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 29/8/2018

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 28/8/2018

00:00 Phim truyện : Thạch cảm đang - Tập 7,8 01:30 Phim truyện Việt Nam: Hoàng hôn dịu dàng - Tập 15,16 03:00 Ca...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 27/8/2018

00:00 Phim truyện : Thạch cảm đang–Tập 5,6 01:30 Phim truyện Việt Nam: Hoàng hôn dịu dàng- Tập 13,14 03:00 Ca cổ 03:45 Tạp...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 26/8/2018

00:00 Phim truyện : Thạch cảm đang –Tập 3,4 01:30 Phim truyện Việt Nam: Hoàng hôn dịu dàng-Tập 11,12 03:00 Ca cổ 03:45 Bạn...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 25/8/2018

00:00 Phim truyện : Thạch cảm đang –Tập 1,2 01:30 Phim truyện Việt Nam: Hoàng hôn dịu dàng -Tập 9,10 03:00 Ca cổ 03:45...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 23/8/2018

00:00 Phim truyện : Tần Thời Minh Nguyệt–Tập 51,52 01:30 Phim truyện Việt Nam: Hoàng hôn dịu dàng–Tập 5,6 03:00 Ca cổ 03:45 Mẹ...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 22/8/2018

00:00 Phim truyện : Tần Thời Minh Nguyệt - Tập 49,50 01:30 Phim truyện Việt Nam: Hoàng hôn dịu dàng - Tập 3,4 03:00...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 21/8/2018

00:00 Phim truyện : Tần Thời Minh Nguyệt - Tập 47,48 01:30 Phim truyện Việt Nam: Hoàng hôn dịu dàng - Tập 1,2 03:00...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 20/8/2018

00:00 Phim truyện : Tần Thời Minh Nguyệt–Tập 45,46 01:30 Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có bốn cô chiêu- Tập 39 03:00 Ca...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 14/8/2018

00:00 Phim truyện : Tần Thời Minh Nguyệt - Tập 33,34 01:30 Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có bốn cô chiêu- Tập 27,28...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 13/8/2018

00:00 Phim truyện : Tần Thời Minh Nguyệt–Tập 31,32 01:30 Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có bốn cô chiêu- Tập 25,26 03:00 Ca...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 12/8/2018

00:00 Phim truyện : Tần Thời Minh Nguyệt–Tập 29,30 01:30 Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có bốn cô chiêu-Tập 23,24 03:00 Ca cổ...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 11/8/2018

00:00 Phim truyện : Tần Thời Minh Nguyệt–Tập 27,28 01:30 Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có bốn cô chiêu-Tập 21,22 03:00 Ca cổ...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 10/8/2018

00:00 Phim truyện : Tần Thời Minh Nguyệt–Tập 25,26 01:30 Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có bốn cô chiêu -Tập 19,20 03:00 Ca...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 9/8/2018

00:00 Phim truyện : Tần Thời Minh Nguyệt–Tập 23,24 01:30 Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có bốn cô chiêu–Tập 17,18 03:00 Ca cổ...