Lịch phát sóng Gia Lai TV

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 29/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: Công thương 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về tình yêu (Tập...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 28/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: Hộp thư TH 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về tình yêu...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 27/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: Nhịp cầu nhân ái 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về tình...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 26/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: An ninh GL 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Phận đàn bà (Tập 35)...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 25/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: Dân hỏi cơ quan NN trả lời 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: THTT “Giải xe...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 23/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: Phụ nữ 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về tình yêu (Tập...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 22/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: Thông tin TT 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về tình yêu...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 21/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: CM: Giáo dục đào tạo 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 20/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: CM: Quốc phòng toàn dân 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 14/8/2018

5h45: Chào ngày mới 06h15: CM: Truyền hình Quân khu V 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 13/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: CM: Thi đua yêu nước ( PL 12/8) 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN:...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 12/8/2018

2018-08-1105h45: Chào ngày mới 06h15: CM: An Ninh Gia Lai ( PL 11/8) 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN:...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 11/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: CM: Nhịp sống nông thôn (PL 10/8) 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Phận...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 10/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: CM. Đảng trong cuộc sống 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim: Phận đàn bà (...

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 9/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: CM: Giáo dục đào tạo ( PL 6/8) 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN:...