Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 1/9/2018

05:30 Đài hiệu - Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Nông thôn mới...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 31/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào ngày mới VTV1 06:25 Tài nguyên môi...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 30/8/2018

05:30 Đài hiệu - Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Tầm nhìn đô...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 29/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Tầm nhìn đô...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 28/8/2018

05:30 Đài hiệu - Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Góc nhìn thời...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 27/8/2018

05:30 Đài hiệu- Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Thị trường tiêu dùng...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 26/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Nông thôn mới...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 25/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Hộp thư truyền...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 24/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Theo dấu thư...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 23/8/2018

05:30 Đài hiệu - Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Tầm nhìn đô...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 22/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Góc nhìn thời...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 21/8/2018

05:30 Đài hiệu - Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Góc nhìn thời...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 20/8/2018

05:30 Hình hiệu - Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Thị trường tiêu...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 19/8/2018

05:30 Đài hiệu - Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Nông thôn mới...

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 18/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào ngày mới VTV1 06:25 Bản tin Kinh...