Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 30/8/2018

05:15 Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày 05:20 Dạy thể dục buổi sáng 05:45 Cười từ nhà ra phố: 06:15 Giới thiệu văn bản pháp luật 06:20 Bản tin Sức khỏe 365…

Like

Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 29/8/2018

05:15 Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày 05:20 Dạy thể dục buổi sáng 05:45 Ca nhạc giai điệu trẻ 06:15 Giới thiệu văn bản pháp luật 06:20 Bản tin Sức khỏe 365…

Like

Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 28/8/2018

T/gian Nội dung chương trình 05:15 Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày 05:20 Dạy thể dục buổi sáng 05:45 Ca nhạc 06:15 Giới thiệu văn bản pháp luật 06:20 Bản tin Sức…

Like

Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 27/8/2018

05:15 Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày 05:20 Dạy thể dục buổi sáng 05:45 Ca nhạc quốc tế 06:15 Giới thiệu văn bản pháp luật 06:20 Bản tin Chính Phủ 06:00 Thời…

Like

Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 26/8/2018

5:15 Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày 05:20 Dạy thể dục buổi sáng 05:45 Chương trình Văn hóa Văn nghệ 06:15 Giới thiệu văn bản pháp luật 06:20 Bản tin Sức khỏe…

Like

Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 25/8/2018

05:15 Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày 05:20 Dạy thể dục buổi sáng 05:45 Những bài ca đi cùng năm 06:15 Giới thiệu văn bản pháp luật 06:20 Bản tin sức khỏe…

Like

Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 23/8/2018

05:15 Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày 05:20 Dạy thể dục buổi sáng 05:45 Cười từ nhà ra phố: 06:15 Giới thiệu văn bản pháp luật 06:20 Bản tin Sức khỏe 365…

Like

Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 22/8/2018

05:15 Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày 05:20 Dạy thể dục buổi sáng 05:45 Ca nhạc giai điệu trẻ 06:15 Giới thiệu văn bản pháp luật 06:20 Bản tin Sức khỏe 365…

Like

Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 21/8/2018

05:15 Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày 05:20 Dạy thể dục buổi sáng 05:45 Ca nhạc 06:15 Giới thiệu văn bản pháp luật 06:20 Bản tin Sức khỏe 365 ngày 06:30 Thời…

Like

Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 20/8/2018

05:15 Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày 05:20 Dạy thể dục buổi sáng 05:45 Ca nhạc quốc tế 06:15 Giới thiệu văn bản pháp luật 06:20 Bản tin Chính Phủ 06:00 Thời…

Like

Lịch phát sóng Hòa Bình TV ngày 13/8/2018

05:15 Hình hiệu + Giới thiệu chương trình trong ngày 05:20 Dạy thể dục buổi sáng 05:45 Ca nhạc quốc tế 06:15 Giới thiệu văn bản pháp luật 06:20 Bản tin Chính Phủ 06:00 Thời…

Like