Lịch phát sóng Lạng Sơn TV ngày 28/8/2018

6:02:30 Bản tin sáng Ngày 28/8/2018 6:08:30 Quốc tế sáng Ngày 28/8/2018 6:14:55 Văn bản mới, chính sách mới Số 113 6:17:55 Mỗi ngày một cuốn sách Số 126 6:22:25 Sitcom 5s Tập 12 –…

Like

Lịch phát sóng Lạng Sơn TV ngày 27/8/2018

6h00′ : Chương trình Truyền hình Lạng Sơn 6h02′ : Bản tin sáng ngày 27/8/2018 6h08′ : Bản tin Quốc tế ngày 27/8/2018 6h14’: Điểm báo Lạng Sơn Số 35/2018 6h21’: Văn bản mới, chính…

Like

Lịch phát sóng Lạng Sơn TV ngày 25/8/2018

6:02:40 Bản tin sáng Ngày 25/8/2018 6:07:40 Quốc tế sáng Ngày 25/8/2018 6:13:40 Văn bản mới, chính sách mới Số 112 6:18:49 Mỗi ngày một cuốn sách Số 125 6:23:25 Lạng Sơn qua báo chí…

Like

Lịch phát sóng Lạng Sơn TV ngày 22/8/2018

6h00′ : Chương trình Truyền hình Lạng Sơn 6h00’: Bản tin sáng ngày 22/8/2018 6h07’: Bản tin Quốc tế sáng ngày 22/8/2018 6h13’: Văn bản mới, chính sách mới Số 111/2018 6h18’: Mỗi ngày một…

Like

Lịch phát sóng Lạng Sơn TV ngày 20/8/2018

6h00′ : Chương trình Truyền hình Lạng Sơn 6h02′ : Bản tin sáng ngày 20/8/2018 6h08′ : Bản tin Quốc tế ngày 20/8/2018 6h14’: Điểm báo Lạng Sơn Số 34/2018 6h21’: Văn bản mới, chính…

Like

Lịch phát sóng Lạng Sơn TV ngày 13/8/2018

6:02:22 Bản tin sáng Ngày 13/8/2018 6:07:33 Quốc tế sáng Ngày 13/8/2018 6:14:12 Điểm báo Lạng Sơn Số 33 6:21:17 Văn bản mới, chính sách mới Số 107 6:24:33 Mỗi ngày một cuốn sách Số…

1 Like

Lịch phát sóng Lạng Sơn TV ngày 10/8/2018

6h00′ : Chương trình Truyền hình Lạng Sơn 6h02’: Bản tin sáng ngày 10/8/2018 6h08’: Bản tin Quốc tế sáng ngày 10/8/2018 6h12’: Văn bản mới, chính sách mới Số 106 6h16’: Mỗi ngày một…

Like

Lịch phát sóng Lạng Sơn TV ngày 8/8/2018

6:02:30 Bản tin sáng Ngày 8/8/2018 6:07:30 Quốc tế sáng Ngày 8/8/2018 6:13:20 Văn bản mới, chính sách mới Số 105 6:16:50 Mỗi ngày một cuốn sách Số 116 6:22:05 Sitcom 5s Tập 52 –…

2 Likes

Lịch phát sóng Lạng Sơn TV ngày 30/7/2018

6:02:22 Bản tin sáng Ngày 30/7/2018 6:06:44 Quốc tế sáng Ngày 30/7/2018 6:12:42 Điểm báo Lạng Sơn Số 31 6:19:16 Văn bản mới, chính sách mới Số 100 6:22:30 Mỗi ngày một cuốn sách Số…

1 Like

Lịch phát sóng Lạng Sơn TV ngày 24/7/2018

6:02:30 Bản tin sáng Ngày 24/7/2018 6:07:29 Quốc tế sáng Ngày 24/7/2018 6:12:56 Văn bản mới, chính sách mới Số 97 6:16:07 Mỗi ngày một cuốn sách Số 108 6:19:29 Sitcom 5s Tập 36 –…

Like

Lịch phát sóng Lạng Sơn TV ngày 19/7/2018

6:02:42 Bản tin sáng Ngày 19/7/2018 6:09:43 Quốc tế sáng Ngày 19/7/2018 6:15:08 Văn bản mới, chính sách mới Số 95 6:19:56 Mỗi ngày một cuốn sách Số 105 6:24:33 Sitcom 5s Tập 31 –…

Like