Lịch phát sóng Nghệ An TV

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 28/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 31 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Kỳ lạ một loại...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 27/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 30 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Gia đình trên Đảo...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 26/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 29 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Đồng tiền Việt qua...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 25/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 28 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Bảo tàng văn bia...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 24/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 27 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Đồng Tháp Mười thu...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 23/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 26 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Đồng hồ cổ 01:10...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 22/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 25 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Động Brai Hương Hóa-...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 20/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 23 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Ghềnh đá Đĩa 01:15...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 13/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 16 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Hàng nhốt Voi khổng...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 12/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 15 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Hang đá mang tên...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 11/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 14 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Hầm bí mật 01:15...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 10/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 13 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Hai bia đá cổ...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 9/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 12 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Giếng Vua trên đảo...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 8/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 11 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Giếng cổ ngàn năm...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 4/8/2018

00:00 Phim truyện: Sự hoán đổi nghiệt ngã- Tập 7 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Hùng vương tổ miếu...