Lịch phát sóng Quảng Ngãi TV ngày 30/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình Thể dục buổi sáng 05:45 Bản tin Sức khỏe 05:55 Bản tin Kinh tế – Tài chính 06:05 Bản tin thể thao 06:15 Chuyên mục Pháp luật…

Like

Lịch phát sóng Quảng Ngãi TV ngày 29/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình Thể dục buổi sáng 05:45 Bản tin Sức khỏe 05:55 Bản tin Kinh tế – Tài chính 06:05 Bản tin thể thao 06:15 Chuyên mục Lao động…

Like

Lịch phát sóng Quảng Ngãi TV ngày 28/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Bản tin Sức khỏe 05:55 Bản tin Kinh tế – Tài chính 06:05 Bản tin thể thao 06:15 Chuyên mục Xây dựng Đảng 06:30…

Like

Lịch phát sóng Quảng Ngãi TV ngày 27/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Bản tin Sức khỏe 06:05 Bản tin thể thao 06:15 Chuyên mục An toàn giao thông 06:30 Thời sự PTQ 06:55 Bản tin Kinh…

Like

Lịch phát sóng Quảng Ngãi TV ngày 26/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình Thể dục buổi sáng 05:45 Bản tin Sức khỏe 05:55 Bản tin Kinh tế – Tài chính 06:05 Bản tin thể thao 06:15 Chuyên mục Vì chủ…

Like

Lịch phát sóng Quảng Ngãi TV ngày 25/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình Thể dục buổi sáng 05:45 Bản tin Sức khỏe 05:55 Bản tin Kinh tế – Tài chính 06:05 Bản tin thể thao 06:15 Chuyên mục Cải cách…

Like

Lịch phát sóng Quảng Ngãi TV ngày 23/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình Thể dục buổi sáng 05:45 Bản tin Sức khỏe 05:55 Bản tin Kinh tế – Tài chính 06:05 Bản tin thể thao 06:15 Chuyên mục Tìm hiểu…

Like

Lịch phát sóng Quảng Ngãi TV ngày 22/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình Thể dục buổi sáng 05:45 Bản tin Sức khỏe 05:55 Bản tin Kinh tế – Tài chính 06:05 Bản tin thể thao 06:15 Chuyên mục Văn hoá…

Like

Lịch phát sóng Quảng Ngãi TV ngày 21/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Bản tin Sức khỏe 05:55 Bản tin Kinh tế – Tài chính 06:05 Bản tin thể thao 06:15 Chuyên mục Văn nghệ và đời…

Like

Lịch phát sóng Quảng Ngãi TV ngày 20/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Bản tin Sức khỏe 06:05 Bản tin thể thao 06:15 Chuyên mục An toàn giao thông 06:30 Thời sự PTQ 06:55 Bản tin Kinh…

Like

Lịch phát sóng Quảng Ngãi TV ngày 16/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:35 Chương trình Thể dục buổi sáng 05:45 Bản tin Sức khỏe 05:55 Bản tin Kinh tế – Tài chính 06:05 Bản tin thể thao 06:15 Chuyên mục Khoa học,…

Like