Lịch phát sóng Quảng Trị TV

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 28/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:30 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Xây dựng Đảng: Quảng Trị thực hiện NQ 02 về hỗ...

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 27/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 An ninh Quảng Trị: Công an Quảng Trị tăng cường quản...

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 26/8/2018

01:30 Chương trình Thời sự 05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:33 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Mỗi tuần một chuyện 06:15 Phim...

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 25/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Hướng Hóa hội nhập & PT: Cung ứng giống cà phê...

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 22/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Tạp chí nông nghiệp: Mô hình gà Hải Lăng 06:20 Phim...

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 20/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Vì chủ quyền ANBG: Bộ đội BP QT sẵn sàng giúp...

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 13/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 An ninh Quảng Trị: Công an Quảng Trị vì nước quên...

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 10/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Du lịch Quảng Trị: Tín hiệu vui mở ra triển vọng...

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 8/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Tạp chí nông nghiệp: Diễn biến lùn sọc đen hại lúa...

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 31/7/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:30 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Triệu Phong hội nhập và phát triển: Chăm lo cho đối...

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 30/7/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 An ninh Quảng Trị: Những chiến sỹ an ninh vì bình...

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 24/7/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:30 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Xây dựng Đảng: Đảng ủy Quân sự tỉnh tăng cường công...

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 18/7/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Tạp chí nông nghiệp: Phát triển mô hình chăn nuôi 06:20...

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 17/7/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:30 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Hải Lăng ngày mới: Nghĩa tình Hải Lăng 06:15 Phim Tài...

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 16/7/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Phóng sự: Điện khí hóa Cồn Cỏ - nỗ lực lớn...