Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 30/9/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Phóng sự 6h45 Chuyên mục Với khán giả truyền hình 7h00...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 29/9/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Chuyên đề Xây dựng Đảng 6h45 Chuyên mục Ống kính du...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 28/9/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Chuyền đề Nông nghiệp nông thôn 6h45 Chuyên mục Vì An...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 27/9/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Phóng sự 6h45 Chuyên mục Ống kính du lịch 7h00 Phim...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 26/9/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Phóng sự 6h45 Chuyên đề Sức khỏe cho mọi người 7h00...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 25/9/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Chương trình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số 7h00...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 24/9/2018

5h40 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Phóng sự 6h45 Chuyên mục Với khán giả truyền hình 7h00...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 31/8/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Chuyền đề Nông nghiệp nông thôn 6h45 Chuyên mục Vì An...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 30/8/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Phóng sự 6h45 Chuyên mục Ống kính du lịch 7h00 Phim...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 29/8/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Phóng sự 6h45 Chuyên đề Sức khỏe cho mọi người 7h00...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 28/8/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Chương trình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số 7h00...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 27/8/2018

5h40 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Phóng sự 6h45 Chuyên mục Với khán giả truyền hình 7h00...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 26/8/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Phóng sự 6h45 Chuyên mục Với khán giả truyền hình 7h00...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 25/8/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Chuyên đề Xây dựng Đảng 6h45 Chuyên mục Cựu chiến binh...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 24/8/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Chuyền đề Nông nghiệp nông thôn 6h45 Chuyên mục Vì An...