Lịch phát sóng Cần Thơ TV

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 24/9/2018

:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 23/9/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: THÔNG...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 22/9/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim Tài liệu: THÔNG...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 21/9/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:30 Phim tài liệu: THÔNG...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 20/9/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:30 Phim tài liệu: THÔNG...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 19/9/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim Tài liệu: NGHỀ...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 18/9/2018

5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Giáo dục – Đào...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 14/9/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Quốc phòng tòan dân...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 13/9/2018

5:05 Ca nhạc 5:20 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 12/9/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:30 Phim Tài liệu: NHẬT...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 11/9/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:30 Phim tài liệu: NHẬT...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 7/9/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề An ninh Thành phố...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 6/9/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: VĂN...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 5/9/2018

4:50 Nhạc đồ biểu 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim Tài liệu: VĂN HÓA DỪA – T1: DỪA TRONG CUỘC SỐNG 6:00 Tây...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 31/8/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Quốc phòng tòan dân...