Lịch phát sóng Bắc Giang TV

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 19/6/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Trang truyền hình địa phương Tân Yên...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 18/6/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Xây dựng Nông thôn mới Khám Lạng...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 16/6/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Hộp Thư truyền hình 6:45 Phim truyện...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 15/6/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Truyền hình An ninh Bắc Giang 6:45...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 14/6/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Cải cách hành chính Hồ sơ trực...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 13/6/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Chính sách mới – Quyết định mới...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 12/6/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Trang truyền hình địa phương Hiệp Hòa...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 11/6/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Các vấn đề xã hội Đẩy mạnh...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 10/6/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Sáng tạo khoa học với đời sống...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 9/6/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Hộp Thư truyền hình 6:45 Phim truyện...