Lịch phát sóng Hải Dương TV

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 22/7/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Hộp thư truyền hình; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 21/7/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Đại đoàn kết; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 20/7/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Giáo dục - Đào tạo; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 19/7/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 18/7/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Quốc phòng toàn dân; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 17/7/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: An ninh Hải Dương; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 16/7/2018

6h00: Thời sự Hải Dương 6h20: Phụ nữ và cuộc sống; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 15/7/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: An toàn giao thông; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 14/7/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Lao động - Công đoàn; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 13/7/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: IT TODAY; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp luật;...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 12/7/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Sản xuất và tiêu dùng; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 11/7/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Góc nhìn nội chính; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 10/7/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Cải cách hành chính; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 9/7/2018

6h00: Thời sự Hải Dương 6h20: Cuộc sống muôn màu; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách...