Lịch phát sóng Tây Ninh TV

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 17/7/2018

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 16/7/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Phim tài liệu 05g20 CM : Xây...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 15/7/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Nhìn ra thế giới 05g20 Bản tin...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 14/7/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Thế giới động vật 05g20 CM: Pháp...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 13/7/2018

Nhạc hiệu Đài - Chào cờ - Giới thiệu chương trình 5g00 Bài tập thể dục buổi sáng 5g05 Nhìn ra thế giới 5g20...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 12/7/2018

Nhạc hiệu Đài - Chào cờ - Giới thiệu chương trình 5g00 Bài tập thể dục buổi sáng 5g05 Thế giới động vật :...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 10/7/2018

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 9/7/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Phim tài liệu Biến đảo Việt Nam...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 6/7/2018

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 5/7/2018

5g00 Bài tập thể dục buổi sáng 5g05 Thế giới động vật: 5g20 CM : Lao động và công đoàn 5g45 Khởi động ngày...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 4/7/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Phim tài liệu Biển đảo VN nguồn...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 3/7/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Thế giới động vật Động vật vùng...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 2/7/2018

05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Phim tài liệu Biến đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời –...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 1/7/2018