Lịch phát sóng Tây Ninh TV

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 18/6/2018

5g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Phim tài liệu 05g20 CM: Đảng trong cuộc sống (PL ) 05g50 Khởi động...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 17/6/2018

05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Nhìn ra thế giới 05g20 Bản tin tiếng Anh ( PL) 05g50 Khởi động...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 16/6/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Thế giới động vật 05g20 CM: Pháp...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 15/6/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Nhìn ra thế giới 05g20 CM: Nông...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 14/6/2018

Nhạc hiệu Đài - Chào cờ - Giới thiệu chương trình 5g00 Bài tập thể dục buổi sáng 5g05 Thế giới động vật: 5g20...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 13/6/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Phim tài liệu Tây Ninh 180 năm...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 12/6/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Thế giới động vật Khỉ đầu chó...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 11/6/2018

05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Phim tài liệu TN 180 năm hình thành và phát triển ( Tập 6...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 9/6/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Thế giới động vật 05g20 CM: Hộp...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 8/6/2018

05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Nhìn ra thế giới 05g20 CM: Hành trình phát triển ( PL ) 05g50...