Lịch phát sóng Tuyên Quang TV

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 19/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề Kinh tế: Những bước tiến trong phát triển kinh tế hàng...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 18/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề: Na Hang sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 17/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Địa danh văn hóa lịch sử Tuyên Quang 06:05 Mê Kông ký sự...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 16/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề: Tuyên Quang chăm lo cho trẻ em nghèo 06:05 Mê Kông...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 15/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Địa danh văn hóa lịch sử Tuyên Quang 06:05 Mê Kông ký sự...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 14/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề: Vai trò nông dân Chiêm Hóa trong xây dựng nông thôn...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 13/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề Kinh tế: Hội Nông dân Lâm Bình thi đua sản xuất...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 12/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề: Đảm bảo an toàn lao động trong khai thác 06:05 Mê...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 10/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Quốc phòng toàn dân 06:05 Mê Kông ký sự T75 06:30 Thời sự...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 9/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề: Phúc Thịnh nỗ lực xây dựng nông thôn mới 06:05 Mê...